Careers

Developer / Programmer

• Indian
• At least 2-5 years experience in programming
• Knowledge in VFox, VB, JAVA, Delphi, Crystal Report
• Knowledge in database SQL, MySQL
• Have experience and knowledge of ERP application
• Especially in manufacturing, finance and accounting will be advantage

How to apply/สมัครงาน

พนักงานบัญชี (ประจำเพลินจิต)

• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี

How to apply/สมัครงาน

พนักงานจัดซื้อ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

ธุรการ (ประจำสีลม / เพลินจิต)

• เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน, ใช้คอมพิวเตอร์ได้
• ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำเพลินจิต)

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

How to apply/สมัครงาน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

How to apply/สมัครงาน

พนักงานต้อนรับ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
• สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กไทย (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

กุ๊กยุโรป (ประจำต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถเข้างานเป็นกะได้
• มีประสบการณ์, เคยผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน