Careers

พนักงานบัญชี (ประจำเพลินจิต)

• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี

How to apply/สมัครงาน

พนักงานจัดซื้อ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ประจำสีลม)

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถจัดการงานเอกสาร ประสานงานและวางแผนได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน

ธุรการ (ประจำสีลม)

• เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน, ใช้คอมพิวเตอร์ได้
• ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำเพลินจิต)

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

How to apply/สมัครงาน

พนักงานโรเนียว (ประจำเพลินจิต)

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

คนพิการ (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

How to apply/สมัครงาน

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และระบบงานต่างๆในอาคารสูง

How to apply/สมัครงาน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

How to apply/สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How to apply/สมัครงาน